Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Účet ► Podmienky používania

Podmienky používania

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Webové stránky na portáli numeric.sk prevádzkuje spoločnosť Numeric, s. r. o., IČO: 45 499 641, so sídlom Gaštanová 2, 010 07 Žilina, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina vo vložke 52779/L, oddiel Sro (ďalej len „prevádzkovateľ”).
 2. Používateľom stránky numeric.sk je každá osoba, ktorá využíva služby spoločnosti Numeric, s. r. o., alebo vyžaduje zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu numeric.sk (ďalej len „používateľ”).
 3. Používateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky, rozumie im, a zaväzuje sa, že ich bude v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať všetky platné predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a autorské práva.
 4. Spoločnosť Numeric, s. r. o., si vyhradzuje právo tieto podmienky a ďalšie informácie na stránkach numeric.sk kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, doplniť alebo vybranú časť vypustiť. Taktiež si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v produktoch a službách, alebo ich vylepšiť.

Čl. II

Obsah a prístup k stránkam

 1. Prístup k časti obsahu stránok na portáli numeric.sk je voľne prístupný všetkým používateľom. Prístup k vybraným častiam obsahu, produktom a službám portálu numeric.sk môže byť spoplatnený, alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, resp. zmeniť rozhodnutie, ktorá časť obsahu bude voľne prístupná, alebo, ktorá časť obsahu bude spoplatnená podľa vlastného uváženia.
 2. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný, alebo obmedzený po dobu nevyhnutnej na odstránenie technických problémov, po dobu zmeny obsahu, alebo po dobu vylepšenia služieb portálu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, presmerovať alebo odpojiť používateľa, ktorý svojím konaním poškodzuje technické zabezpečenie stránok, zabraňuje prístupu na portál, alebo modifikuje obsah stránok.

Čl. III

Podklady a zdroje dát

 1. Prevádzkovateľ využíva pre obsah svojich stránok výlučne autorizované zdroje, ktoré obsahujú podložené informácie. Ide najmä o podklady z Európskeho parlamentu, Komisie a Rady, európskych inštitúcií, orgánov, agentúr, verejnej správy Slovenskej republiky, ministerstiev, úradov a zodpovedných organizácií, ktoré sú právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie ustanovené na vytváranie a spracovávanie príslušných údajov, ktoré aj garantujú.
 2. Údaje, ktoré nie je možné spoľahlivo overiť, preukázať, alebo dokázať ich pravosť sú okamžite vymazávané.
 3. Podkladom pre obsah produktových stránok nemôžu byť údaje, ktoré nepochádzajú od garantovaného zdroja podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo na základe právnych predpisov Európskej únie.
 4. Rovnako ani nepoužívame a dištancujeme sa od používania údajov, ktoré sú založené na negarantovanom zdroji v negarantovanom znení, ktoré môže obsahovať neoverené údaje, chyby a polopravdy, ktoré by následne mohli spôsobiť nesprávny postup, alebo viesť k nesprávnemu konaniu.
 5. Ak je to možné, vždy uvádzame zdroj, alebo priame prelinkovanie na garantovaný zdroj, hodnoverný dôkaz, alebo garantované rozhodnutie, ktoré je pôvodne, nebolo redakčne alebo inak upravované, doplňované, alebo pozmenené. V prípade, že došlo k doplneniu znenia, je toto znenie oddelené od pôvodného znenia a všetky zmeny alebo doplnenia sú vyznačené.
 6. Nakoľko je pre nás dôležitá spoľahlivá hodnovernosť informácií, nevyužívame na stránkach diskusné a komunikačné fóra, príspevky blogerov, alebo iné príspevky, ktoré môžu obsahovať nepresné, neúplné, alebo inak pozmenené informácie.

Čl. IV

Obmedzenie právnej zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ sa v plnom rozsahu výslovne zrieka a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči akémukoľvek subjektu za priame, nepriame, náhodne, následne alebo mimoriadne škody ľubovoľného druhu, súvisiace alebo vyplývajúce zo stránok na portáli numeric.sk a zrieka sa zodpovednosti za ušlý zisk, prevádzkové výpadky a iné súvisiace výdavky.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stránky s ktorými sú tieto stránky prepojené, alebo na ktoré odkazujú, alebo akejkoľvek straty dát, alebo inej škody vrátane ušlého zisku.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a zrieka sa zodpovednosti za obsah a formu reklamy tretích osôb a vyhradzuje si aj právo okamžite túto reklamu odstrániť, alebo jej zobrazenie pozastaviť na dobu nevyhnutnú na vyriešenie dôvodu, ktorá viedla k pozastaveniu zobrazenia.
 4. Vylúčenie a zrieknutie sa zodpovednosti prevádzkovateľa sa vzťahuje na všetky žalobné nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvných, záručných alebo zákonných práv, alebo sú založené na inom právnom základe.

Čl. V

Ochrana osobných údajov

 1. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a v dôsledku jednoznačnosti a závažnosti problematiky ochrany osobných údajov a podmienok používania cookies sú tieto ustanovenia oddelené od znenia podmienok používania. Tvoria ale súčasť ustanovení podmienok používania.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.
 3. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.

Čl. VI

Používanie cookies

 1. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a v dôsledku jednoznačnosti a závažnosti problematiky ochrany osobných údajov a podmienok používania cookies sú tieto ustanovenia oddelené od znenia podmienok používania. Tvoria ale súčasť ustanovení podmienok používania.
 2. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok na portáli numeric.sk a služieb spoločnosti Numeric, s. r. o., potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi. Potvrdzuje najmä súhlas s obmedzením právnej zodpovednosti, potvrdzuje súhlas s postupom pri ochrane osobných údajov a potvrdzuje súhlas s používaním cookies.
 2. V prípade, že nesúhlasíte so znením týchto podmienok vrátane súhlasu so spracovávaním osobných údajov a vrátane súhlasu s používaním cookies, opravným prostriedkom je možnosť prerušenia, alebo úplného ukončenia používania tohto portálu.

Čl. VIII

Účinnosť podmienok

 1. Táto verzia obsahuje úplné znenie podmienok, úplné znenie súhlasu so spracovávaním osobných údajov a súhlasu s používaním cookies vrátane všetkých aktualizácií, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2018.