Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Účet ► Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ postupuje a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a do 24. mája 2018 v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na všetky zverejnené zmeny tohto predpisu a súvisiacich predpisov.
 2. Prevádzkovateľ postupuje a spracováva osobné údaje v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
 3. Prevádzkovateľ pristupuje k ochrane osobných údajov ako k ochrane osobnosti v zmysle ľudských práv a slobôd a ako aj k ochrane občana a jeho práv v zmysle občianskeho práva.
 4. Dodržiavajúc všetky ustanovenia hore uvedených predpisov pristupujeme k ochrane dotknutej osoby individuálne a bezodkladne.

Čl. II

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

 1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže poskytnúť iba dospelá osoba, nakoľko charakter a obsah informácií na portáli nie je určený pre deti a mladistvých, ale pre dospelé osoby, t. j. osoby nad 18 rokov veku. Dospelá osoba, ktorá udeľuje súhlas, ďalej vyhlasuje, že k udeleniu súhlasu s poskytnutím osobných údajov nedošlo v tiesni a pod nátlakom a vyjadruje svoju pravú, slobodnú a dobromyseľnú vôľu.
 2. Zdroje osobných údajov je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria technické údaje, t. j. IP adresa, označenie prehliadača používateľa a jazykové nastavenie prehliadača. Druhú skupinu tvoria údaje vyplnené v registrácii na našej stránke, v rozsahu požadovanom registračným formulárom. V prvom prípade sú osobné údaje odosielané pri každej požiadavke o načítanie stránky a v druhom prípade odoslaním registračného formulára. Používateľ vyjadruje súhlas na to, aby prevádzkovateľ mohol osobné údaje spracovávať na účely registrácie používateľov, na odosielanie notifikačných emailov, ktoré sú súčasťou produktov na portáli, na odosielanie informačných alebo marketingových emailov, vedenia databázy registrovaných používateľov, spracovania objednávok, informovania používateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky používateľa. V prípade, že nechcete ako používateľ tieto údaje poskytnúť, v žiadnom prípade nepotvrdzujte registráciu, nepožadujte ďalšie načítanie stránky a opustite tento portál.
 3. Skontrolujte si, či pri každom načítaní stránok a najmä pred odoslaním registračných údajov ide o zabezpečené pripojenie, ktoré obsahuje platný certifikát.
 4. V prípade, ak má používateľ záujem o zrušenie registrácie, ktorú už vykonal a osobné údaje nie sú obsahom účtovných a iných dokladov, stačí ak svoje rozhodnutie o zrušenie registrácie písomne oznámi emailom na registracia@numeric.sk, alebo telefonicky na čísle 0902/59 77 88. Používateľ má vo svojom profile možnosť aktualizovať už poskytnuté osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zo strany používateľa. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje používateľa bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať, budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.
 5. Používateľ má právo požiadať o bezplatné zaslanie svojich osobných údajov v štruktúrovanej podobe, ktoré už poskytol prevádzkovateľovi a ten ich môže následne poskytnúť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby musel tieto osobné údaje nanovo zadávať. Požiadavku na odoslanie, alebo získanie už poskytnutých osobných údajov je možné emailom na registracia@numeric.sk, alebo telefonicky na čísle 0902/59 77 88.
 6. Používateľ má vo svojom profile možnosť povoliť alebo nepovoliť zasielanie notifikačných emailov, ktoré sú súčasťou produktov na portáli, alebo zasielanie informačných a marketingových emailov.

Čl. III

Súvisiace ustanovenia

 1. Súhlas so spracovávaním osobných údajov a súhlas s používaním cookies tvoria súčasť ustanovení podmienok používania portálu, ktorý sa nachádza na tejto stránke.
 2. Osobné údaje aj keď nie sú priamo využívané technológiou cookies, môžu byť cookies spracovávané. Súhlas s podmienkami používania cookies udeleného prevádzkovateľovi nájdete na tejto stránke.