Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 20. apríl 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/640 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/640 z 13. apríla 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 2605]
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 zo 16. apríla 2021 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 2704]
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/642 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/643 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/643 z 3. februára 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/644 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/644 z 15. apríla 2021, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fluxapyroxadu, hymexazolu, metamitrónu, penflufénu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/645 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/645 z 15. apríla 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva do Európskej únie
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/646 – L 134

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/646 z 19. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 vzhľadom na jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na ich systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (ELKS)
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/647 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/647 z 15. januára 2021, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie určitých zlúčenín olova a šesťmocného chrómu v elektrických a elektronických iniciátoroch výbušnín na civilné (profesionálne) použitie
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/648 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/648 z 16. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/299 o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia na účely podpory vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/649 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/649 zo 16. apríla 2021 o podpore Únie poskytovanej činnostiam sekretariátu ATT na účely podpory vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2021/486 – L 133

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2021/486 z 15. marca 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v písomnom postupe účastníkov Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá obsiahnutého v prílohe III k Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o spoločné stanovisko o dočasnom odložení splácania istiny (Ú. v. EÚ L 100, 23. 3. 2021)
Zverejnené 20. apríl 2021 – Utorok