Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 14. apríl 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/596 – L 128

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/596 z 8. apríla 2021, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o status Chorvátska ako štátu úradne bez výskytu brucelózy v prípade stád hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom C(2021) 2260]
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2021/597 – L 128

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2021/597 z 12. apríla 2021, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia v súvislosti s potvrdenými prípadmi zamorenia malým úľovým chrobákom v Taliansku [oznámené pod číslom C(2021) 2365]
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/598 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/598 zo 14. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/599 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/599 zo 7. apríla 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Rheinisches Zuckerrübenkraut“ / „Rheinischer Zuckerrübensirup“ / „Rheinisches Rübenkraut“ (CHZO)
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/600 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/600 zo 7. apríla 2021 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/601 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/601 z 13. apríla 2021 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/602 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/602 z 8. apríla 2021 o vymenovaní zástupcu výkonného riaditeľa Europolu
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/603 – L 127

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/603 z 9. apríla 2021, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Belgickým kráľovstvom
Zverejnené 14. apríl 2021 – Streda