Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 12. marec 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 97/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania v znení vyhlášky č. 359/2016 Z. z.
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2021/429 – L 086

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2021/429 z 20. januára 2021 o predĺžení funkčného obdobia vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/430 – L 086

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/430 z 5. marca 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať ku Kjótskemu vyhláseniu o pokroku v oblasti predchádzania trestnej činnosti, trestnej justície a právneho štátu: na ceste k splneniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na 14. kongrese Organizácie Spojených národov o predchádzaní trestnej činnosti a o trestnej justícii, ktorý sa uskutoční od 7. do 12. marca 2021 v Kjóte v Japonsku
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/431 – L 086

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/431 z 10. marca 2021, ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane [oznámené pod číslom C(2021) 1490]
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/432 – L 084

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/432 z 1. marca 2021, ktorým sa mení rozhodnutie o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (ECB/2021/7)
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 2/ES/2020 – L 086

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie č. 2/ES/2020 z 11. februára 2021 Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom, pokiaľ ide o registráciu orgánov posudzovania zhody podľa sektorovej prílohy o telekomunikačných terminálnych zariadeniach a rádiových zariadeniach [2021/433]
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 3/ES/2020 – L 086

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie č. 3/ES/2020 z 11. februára 2020 Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom, pokiaľ ide o registráciu orgánov posudzovania zhody podľa sektorovej prílohy o telekomunikačných terminálnych zariadeniach a rádiových zariadeniach [2021/434]
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/435 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/435 z 3. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014, pokiaľ ide o zmeny vzorov operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci cieľa Európska územná spolupráca s cieľom poskytnúť pomoc v rámci tematického cieľa „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva“
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/436 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/436 z 3. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/207, pokiaľ ide o zmeny vzoru správ o implementácii pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/437 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/437 z 3. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1011/2014, pokiaľ ide o zmeny vzoru na prenos finančných údajov, vzoru žiadosti o platbu vrátane dodatočných informácií týkajúcich sa finančných nástrojov a vzoru účtov
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/438 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/438 z 3. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 184/2014, pokiaľ ide o pridanie nového tematického cieľa do nomenklatúry kategórií intervencií v rámci cieľa Európska územná spolupráca
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/439 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/439 z 3. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014, pokiaľ ide o pridanie nového tematického cieľa do nomenklatúry kategórií intervencií pre EFRR, ESF a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/440 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/440 z 8. marca 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne, severne od 5° s. z. š.
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/441 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/441 z 11. marca 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/442 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/442 z 11. marca 2021, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/443 – L 085

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/443 z 18. februára 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o dátum skončenia predbežného vykonávania podľa dohody o obchode a spolupráci
Zverejnené 12. marec 2021 – Piatok