Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 4. február 2021)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 42/2021 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2021 z 23. decembra 2020
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/132 – L 041

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/132 z 2. februára 2021, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/125 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/125 z 28. januára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Huile de noix du Périgord“ (CHOP)
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/126 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/126 z 28. januára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Rudarska greblica“ (CHZO)
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/127 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/127 z 3. februára 2021, ktorým sa stanovujú požiadavky na uvedenie dreveného obalového materiálu na prepravu určitých komodít s pôvodom v určitých tretích krajinách na územie Únie a na rastlinolekárske kontroly takéhoto materiálu a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1137
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/128 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/128 z 3. februára 2021, ktorým sa stanovuje čistý zostatok vyčlenený na výdavky EPZF
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/129 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/129 z 3. februára 2021, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky výťažok z cesnaku a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/130 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/130 z 3. februára 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojeného kráľovstva v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/131 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/131 z 3. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2008/801/ES – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady z 25. septembra 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva (2008/801/ES) (Úradný vestník Európskej únie L 287 z 29. októbra 2008)
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/1345 – L 040

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/1345 z 2. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2006/771/ES s cieľom aktualizovať harmonizované technické podmienky v oblasti využívania rádiového frekvenčného spektra pre zariadenia s krátkym dosahom (Úradný vestník Európskej únie L 212 z 13. augusta 2019)
Zverejnené 4. február 2021 – Štvrtok