Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 21. december 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2170 – L 432

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2170 zo 16. decembra 2020 o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2171 – L 432

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2171 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2172 – L 432

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2172 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia zavedenom Európskou úniou alebo s týmto procesom spojené
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2153 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2153 zo 7. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, pokiaľ ide o kategórie operatívnych osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých operatívne osobné údaje môže Európska prokuratúra spracúvať v rámci zoznamu spisov
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2154 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2154 zo 14. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat, certifikáciu a nahlasovanie pri premiestňovaní produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských živočíchov v rámci Únie
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2155 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2155 zo 14. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ zriadením voliteľnej spoločnej schémy Európskej únie na určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2156 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2156 zo 14. októbra 2020, ktorým sa určujú podrobnosti o technických modalitách účinného vykonávania voliteľnej spoločnej schémy Únie na určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2157 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2157 zo 14. decembra 2020, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia „Montello – Colli Asolani“ (CHOP)
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2020/2158 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2020/2158 zo 14. decembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Chabichou du Poitou“ (CHOP)
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2159 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2159 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2160 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2160 z 18. decembra 2020, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol (pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, polyméry a homológy)
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2161 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2161 z 18. decembra 2020, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/915 na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií vo zvitkoch odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2162 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2162 z 18. decembra 2020, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/271 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých hliníkových fólií odosielaných z Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Thajsku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2163 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2163 z 18. decembra 2020 o vykonávaní pravidiel pôvodu stanovených v preferenčných obchodných dojednaniach Únie v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/2164 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/2164 z 15. decembra 2020, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2165 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2165 z 9. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861, pokiaľ ide o minimálne normy pre kvalitu údajov a technické špecifikácie pre vkladanie fotografií a daktyloskopických údajov do Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol a návratu [oznámené pod číslom C(2020) 8599]
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2166 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2166 zo 17. decembra 2020 o určení aukčných podielov členských štátov v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie 2021 – 2030 [oznámené pod číslom C(2020) 8945]
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2167 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2167 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1918 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s chronickým chradnutím jeleňovitých predĺžením obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2020) 8802]
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2168 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2168 zo 17. decembra 2020 o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [oznámené pod číslom C(2020) 8919]
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/2169 – L 431

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/2169 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia
Zverejnené 21. december 2020 – Pondelok