Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 10. november 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 308/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 308/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 308/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 308/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 308/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 309/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 309/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 309/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 309/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 309/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 310/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 310/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 310/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 310/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 310/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1658 – L 376

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1658 zo 6. novembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade členov Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), pokiaľ ide o podmienky pristúpenia vlády Uzbeckej republiky k Medzinárodnej dohode o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1659 – L 376

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1659 zo 6. novembra 2020, ktorým sa ďalej predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 a predĺžená rozhodnutiami (EÚ) 2020/556, (EÚ) 2020/702, (EÚ) 2020/970 a (EÚ) 2020/1253 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1647 – L 375

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1647 z 9. novembra 2020, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. septembra 2020 do 30. decembra 2020 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1660 – L 374

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1660 z 15. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov kalkanov rodu Lepidorhombus v zónach 8a, 8b, 8d a 8e
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1661 – L 374

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1661 z 3. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/1768, ktorým sa Chorvátskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1662 – L 374

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1662 z 3. novembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/279, ktorým sa Malte povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1663 – L 374

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1663 zo 6. novembra 2020, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o štatút Česka bez výskytu choroby a schválenie programu eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy vo viacerých regiónoch Francúzska [oznámené pod číslom C(2020) 7578]
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

ykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1664 – L 374

Úradný vestník Európskej únie
ykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1664 z 9. novembra 2020 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 7887]
Zverejnené 10. november 2020 – Utorok