Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 8. október 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 274/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 274/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 274/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 274/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 274/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 275/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1410 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1410 z 25. septembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 66. zasadnutí Výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 276/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 276/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 276/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 276/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 276/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 277/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 277/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 277/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 277/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 277/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1413 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1413 z 29. júna 2020, ktorým sa opravuje švédske znenie prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1414 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1414 z 1. októbra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Hiromeri Pitsilias (CHZO)
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 278/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z.
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1415 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1415 z 1. októbra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Queijo Terrincho“ (CHOP)]
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1416 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1416 z 1. októbra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Rodi Ermionis (CHOP)
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1417 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1417 z 2. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov platesy červenej v oblasti NAFO 3NO
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1418 – L 326

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1418 zo 6. októbra 2020 o povolení zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, menej významné druhy hydiny vo výkrme, nosnice a menej významné druhy hydiny chované na znášku
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1419 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1419 zo 7. októbra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny askorbovej (E 300) a kyseliny citrónovej (E 330) v bielej zelenine určenej na ďalšie spracovanie
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1201 – L 327

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1201 zo 14. augusta 2020 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu škodcu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území (Úradný vestník Európskej únie L 269 zo 17. augusta 2020)
Zverejnené 8. október 2020 – Štvrtok