Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Október 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 303/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Zverejnené 31. október 2020 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 299/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 299/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 299/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 300/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 300/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 300/2020 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1578 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1578 z 29. októbra 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2015/1755 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1579 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/1579 z 29. októbra 2020, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1580 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1580 z 23. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/721 s cieľom zahrnúť pozíciu, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia na 75. zasadnutí a vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú bezpečnosť na 102. zasadnutí, pokiaľ ide o schválenie obežníka MSC-MEPC.5 o vzorovej dohode týkajúcej sa oprávnenia uznaných organizácií, ktoré konajú v mene úradu
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1581 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1581 z 23. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1582 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1582 z 23. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutiach zmluvných strán Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1583 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1583 z 23. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre partnerstvo zriadenom Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o nahradenie zoznamu osôb, ktoré majú zastávať funkciu rozhodcov v konaniach na urovnávanie sporov
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1584 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1584 z 26. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva, pokiaľ ide o prijatie zmeny 46 časti I prílohy 6 a zmeny 39 časti II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve týkajúcich sa odkladu budúcej požiadavky na vybavenie zapisovačom zvuku v kabíne s dĺžkou záznamu 25 hodín s cieľom zabrániť nezamýšľaným následkom spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1585 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1585 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1586 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1586 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1587 – L 362

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1587 z 29. októbra 2020 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane tretej splátky na rok 2020
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577 – L 361

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
Zverejnené 30. október 2020 – Piatok