Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 12. august 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1188 – L 265

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1188 zo 6. augusta 2020 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1170 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1170 zo 16. júla 2020 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1397
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1181 – L 263

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1181 zo 7. augusta 2020, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica), opravujú niektoré jazykové znenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie ...
Zverejnené 12. august 2020 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1189 – L 262

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1189 zo 6. augusta 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1190 – L 262

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1190 zo 11. augusta 2020, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/983 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1191 – L 262

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1191 z 11. augusta 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) a jeho rozšíreniu v Únii a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1615
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1192 – L 262

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1192 z 11. augusta 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 12. augusta 2020
Zverejnené 12. august 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1193 – L 262

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1193 z 2. júla 2020, o uplatniteľnosti článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ na železničnú osobnú dopravu vo Švédsku
Zverejnené 12. august 2020 – Streda