Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Júl 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 216/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 – L 249

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 – L 249

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 – L 249

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020, o elektronických údajoch o nákladnej doprave
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 – L 249

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1138 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1138 z 27. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Šalamúnove ostrovy do prílohy I
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1139 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1139 z 29. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1140 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1140 z 30. júla 2020 o opätovnom uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/18, Trace Sport SAS
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1141 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1141 z 29. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov monitorovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2020) 5076]
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1142 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1142 z 29. júla 2020 o predĺžení sprísneného dohľadu nad Gréckom [oznámené pod číslom C(2020) 5086]
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1143 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1143 z 28. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/36)
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1144 – L 248

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1144 z 30. júla 2020, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1128 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1128 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1129 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1129 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1130 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1130 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1131 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1131 z 30. júla 2020, ktorým sa začína poradná misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA)
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1132 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1132 z 30. júla 2020, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2020/20
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1133 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1133 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1134 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1134 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/915 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1135 – L 247

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1135 z 30. júla 2020, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Kosove (Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.)
Zverejnené 31. júl 2020 – Piatok