Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 30. jún 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/899 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/899 z 26. júna 2020 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky č. 179/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 180/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Oznámenie o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Oznámenie o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/900 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/900 z 25. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1838, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 v Baltskom mori, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 vo vodách Únie a vo vodách nepatriacich Únii
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/901 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/901 z 29. júna 2020 o podpore zo strany Únie činnostiam prípravnej komisie pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/902 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/902 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/354/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/903 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/903 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya)
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/904 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/904 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1424, pokiaľ ide o dátum uplynutia platnosti podpory činností OBSE týkajúcich sa obmedzenia ručných zbraní, ľahkých zbraní a konvenčnej munície v Severomacedónskej republike a v Gruzínsku
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/905 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/905 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1428 na podporu vykonávania Maputského akčného plánu na vykonávanie Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/906 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/906 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/615 o podpore zo strany Únie na činnosti vedúce k hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/907 – L 207

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/907 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/890 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/890 z 23. júna 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Mele del Trentino“ (CHZO)]
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/891 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/891 z 26. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 447/2014, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia na zosúladenie ustanovení týkajúcich sa vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) s osobitnými opatreniami v reakcii na pandémiu COVID-19
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/892 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/892 z 29. júna 2020 o neobnovení schválenia účinnej látky beta-cyflutrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/893 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/893 z 29. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/894 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/894 z 29. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/895 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/895 z 25. júna 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska Č. 1/2020 – L 206

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska Č. 1/2020 z 19. júna 2020 o zosúladení rozhodnutia č. 2/2019 s dátumami transpozície smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, ktoré sa odložili z dôvodu pandémie COVID-19 [2020/896]
Zverejnené 30. jún 2020 – Utorok