Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 7. máj 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/605 – L 145

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/605 z 9. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2020/22)
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/621 – L 144

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/621 z 18. februára 2020, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/622 – L 144

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/622 z 29. apríla 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 112/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 113/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/623 – L 144

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/623 z 30. apríla 2020, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie zemepisného označenia liehoviny zapísaného do registra [Ratafia de Champagne]
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/624 – L 144

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/624 z 30. apríla 2020, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cappero delle Isole Eolie (CHOP)]
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/625 – L 144

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/625 z 6. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/943 a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/88/EÚ
Zverejnené 7. máj 2020 – Štvrtok