Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 12. marec 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 42/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
Zverejnené 12. marec 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/393 – L 76

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/393 z 11. marca 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Ruska v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti so pseudomorom hydiny
Zverejnené 12. marec 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 43/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
Zverejnené 12. marec 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/394 – L 76

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/394 zo 7. októbra 2019 o opatreniach SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) vykonaných Helénskou republikou formou bonifikácie úrokov a záruk v súvislosti s požiarmi v roku 2007 (toto rozhodnutie sa týka len odvetvia poľnohospodárstva) [oznámené pod číslom C(2019) 7094]
Zverejnené 12. marec 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1966 – L 76

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1966 z 27. novembra 2019, ktorým sa menia a opravujú prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Úradný vestník Európskej únie L 307 z 28. novembra 2019)
Zverejnené 12. marec 2020 – Štvrtok