Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 9. marec 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 41/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/382 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/382 z 2. marca 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO)
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/383 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/383 zo 6. marca 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 9. marca 2020
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/384 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/384 zo 6. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 1537]
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2020 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2020 z 24. februára 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia výkonnej rady a riaditeľ Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) 2020/385
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Úradný vestník Európskej únie L 338 z 30. decembra 2019)
Zverejnené 9. marec 2020 – Pondelok