Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Marec 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/459 – L 99

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/459 z 30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 – L 99

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus)
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/461 – L 99

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/461 z 30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/462 – L 99

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/462 z 20. februára 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o výmenu informácií na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov, ktorou sa mení uvedená dohoda
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/463 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/463 z 24. marca 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Kiwi de Corse“ (CHZO)]
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/465 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/465 z 30. marca 2020 o núdzových opatreniach na podporu organizácií výrobcov produkujúcich ovocie a zeleninu v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia s ohľadom na škody, ktoré na ich produkcii spôsobila bzdocha Halyomorpha halys
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19)
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/467 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/467 z 25. marca 2020, ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2019) 2249 final [oznámené pod číslom C(2020) 1795]
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie správnej rady Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie správnej rady Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z 9. septembra 2019 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ - Marocké kráľovstvo č. 1/2020 – L 98

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ - Marocké kráľovstvo č. 1/2020 zo 16. marca 2020 o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]
Zverejnené 31. marec 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/455 – L 97

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2020/455 z 26. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1838, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 v Baltskom mori a iných vodách, a nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 vo vodách Únie a vo vodách nepatriacich Únii
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/456 – L 97

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/456 z 26. marca 2020 ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/457 – L 97

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/457 z 27. marca 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti s pristúpením Srbskej republiky k Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/458 – L 97

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/458 z 27. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/429 – L 96

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/429 zo 14. februára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/453 – L 95

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/453 z 27. marca 2020, o harmonizovaných normách pre železničné výrobky vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/454 – L 95

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/454 z 27. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 2013]
Zverejnené 30. marec 2020 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
Zverejnené 28. marec 2020 – Sobota
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 62/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 27. marec 2020 – Piatok