Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 25. február 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 31/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/243 – L 53

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/243 z 13. februára 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na trinástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, pokiaľ ide o návrhy rôznych strán na zmenu príloh k uvedenému dohovoru, a o zrušení oznámenej výhrady k uvedenému dohovoru
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/2197 – L 53

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/2197 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov (Úradný vestník Európskej únie L 335 z 27. decembra 2019)
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/244 – L 52

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/244 z 20. januára 2020 o uzavretí Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/245 – L 52

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/245 zo 17. februára 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene EÚ zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Rady pre partnerstvo a rokovacích poriadkov Výboru pre partnerstvo, podvýborov a iných orgánov zriadených Radou pre partnerstvo a o stanovenie zoznamu podvýborov, na účely vykonávania uvedenej dohody s výnimkou jej hlavy II
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/246 – L 52

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/246 zo 17. februára 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene EÚ zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi EÚ a ES pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Rady pre partnerstvo a rokovacích poriadkov Výboru pre partnerstvo, podvýborov a iných orgánov zriadených Radou pre partnerstvo a o stanovenie zoznamu podvýborov, na účely vykonávania hlavy II uvedenej dohody
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Oznámenie o nadobudnutí platnosti medzi EÚ a Mexikom – L 51

Úradný vestník Európskej únie
Oznámenie o nadobudnutí platnosti medzi Európskou úniou a Mexikom Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody – L 51

Úradný vestník Európskej únie
Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/247 – L 51

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/247 z 18. februára 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Queso Castellano“ (CHZO)]
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/248 – L 51

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/248 z 21. februára 2020, ktorým sa stanovujú technické usmernenia pre inšpekcie v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES [oznámené pod číslom C(2020) 889]
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 – L 51

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Úradný vestník Európskej únie L 338 z 30. decembra 2019)
Zverejnené 25. február 2020 – Utorok