Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Ročník 2020)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 452/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2254 – L 446

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2254 z 29. decembra 2020 o vyhotovovaní potvrdení o pôvode na základe vyhlásení dodávateľa pre preferenčný vývoz do Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (Euratom) 2020/2255 – L 445

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (Euratom) 2020/2255 z 29. decembra 2020 o uzavretí Európskou komisiou a predbežnom vykonávaní Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a o uzavretí Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 – L 444

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (Euratom) 2020/2253 – L 444

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (Euratom) 2020/2253 z 29. decembra 2020, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela Dohodu medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o obchode a spolupráci
Zverejnené 31. december 2020 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 430/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 431/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 432/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 433/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 434/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2020/2246 – L 443

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho Spoločenstva pre atómovú energiu č. 2/2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje dátum, od ktorého sa ustanovenia hlavy III druhej časti dohody uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie [2020/2246]
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 436/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2020/2247 – L 443

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie spoločného výboru zriadeného dohodou o vystúpení spojeného kráľovstva Veľkej británie a Severného írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 3/2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení Protokol o Írsku a Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [2020/2247]
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2020/2248 – L 443

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu č. 4/2020 zo 17. decembra 2020 o určení tovaru neohrozeného rizikom [2020/2248]
Zverejnené 30. december 2020 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Zverejnené 30. december 2020 – Streda