Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 20. december 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 444/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2143 – L 331

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2143 z 11. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom podľa Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu príloh II a VIII k protokolu II k dohode
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 446/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 447/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 451/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2178 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2178 zo 14. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Komorský zväz do prílohy I
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 452/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 453/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2179 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2179 z 13. decembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012, pokiaľ ide o pridelenie colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso jednotlivým krajinám, a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného vykonávacieho nariadenia na kvótový rok 2019/2020
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 454/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2180 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2180 zo 16. decembra 2019, ktorým sa stanovuje podrobná forma a podrobný obsah správ o kvalite podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2181 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2181 zo 16. decembra 2019, ktorým sa určujú technické charakteristiky, pokiaľ ide o prvky spoločné pre viacero súborov údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2182 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2182 zo 16. decembra 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Pan Galego/Pan Gallego (CHZO)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2183 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2183 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Cordero Manchego (CHZO)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2184 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2184 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Riso del Delta del Po (CHZO)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2185 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2185 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Bleu du Vercors-Sassenage (CHOP)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2186 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2186 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2187 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2187 z 19. decembra 2019, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a Bezpečnostného Výboru (SZBP) 2019/2188 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a Bezpečnostného Výboru (SZBP) 2019/2188 z 11. decembra 2019 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/2189 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/2189 zo 17. decembra 2019 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/2190 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/2190 z 19. decembra 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2191 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2191 z 19. decembra 2019 na podporu celosvetového mechanizmu nahlasovania nedovolených konvenčných zbraní ich a munície s cieľom znížiť riziko ich odkláňania a nedovoleného transferu (iTrace IV)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2192 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2192 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2193 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2193 zo 17. december 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov a ktorým sa zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) [oznámené pod číslom C(2019) 8995]
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2194 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2194 z 29. novembra 2019 o udelení podpisových práv (ECB/2019/33)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2195 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2019/39)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2117 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2117 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Úradný vestník Európskej únie L 320 z 11. decembra 2019)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 – L 330

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37) (Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019)
Zverejnené 20. december 2019 – Piatok