Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 18. december 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 432/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2160 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2160 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 433/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Zverejnené 18. december 2019 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky SR č. 434/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2163 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2163 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2020 a 2021 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2164 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2164 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2019/2165 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2019/2165 zo 17. decembra 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2166 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2166 zo 16. decembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Srbska a Južnej Kórey do zoznamov tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2167 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2167 zo 17. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje strategický plán siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba na roky 2020 – 2029
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2168 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2168 zo 17. decembra 2019 o vymenovaní predsedu a členov Rady pre riadenie siete a ich náhradníkov a členov Európskej jednotky krízovej koordinácie v letectve a ich náhradníkov v súvislosti s funkciami siete manažmentu letovej prevádzky na tretie referenčné obdobie 2020 – 2024
Zverejnené 18. december 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2169 – L 328

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2169 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 9369]
Zverejnené 18. december 2019 – Streda