Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 5. december 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 414/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky ...
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 415/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi ...
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2013 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2013 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2014 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2014 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2015 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2015 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2016 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2016 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2017 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2017 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2018 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2018 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. oktobra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 – L 315

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2036 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2036 z 25. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva, pokiaľ ide o zmenu 17 prílohy 17 (Bezpečnostná ochrana) k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1982 – L 314

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1982 z 28. novembra 2019, ktorým sa zavádza registrácia určitého dovozu liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny a liatiny s guľôčkovým grafitom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike v nadväznosti na opätovné začatie prešetrovania na účely vykonania rozsudku z 20. septembra 2019 vo veci T-650/17, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1146, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz
Zverejnené 5. december 2019 – Štvrtok