Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 22. november 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 – L 302

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019)
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1934 – L 301

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1934 z 18. marca 2019 o podpise, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1935 – L 301

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1935 z 13. mája 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – L 301

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 18. septembra 2019 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci administratívnych vyšetrovaní/disciplinárnych konaní/vyšetrovaní/iných postupov, ktoré vykonáva Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB/ES/2019/32)
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – L 301

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Jednotnej Rady pre Riešenie Krízových Situácií z 18. septembra 2019 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci neformálnych postupov politiky SRB na ochranu ľudskej dôstojnosti a predchádzanie psychickému obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu (SRB/ES/2019/33)
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – L 301

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 18. septembra 2019 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci vnútorných vyšetrovaní bezpečnostných incidentov, ktoré vykonáva Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB/ES/2019/34)
Zverejnené 22. november 2019 – Piatok