Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 10. október 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1689 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1689 z 29. mája 2019, ktorým sa opravuje rumunské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1690 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1690 z 9. októbra 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky alfa-cypermetrín ako látky, ktorá sa má nahradiť, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1691 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1691 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1692 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1692 z 9. októbra 2019 o uplatňovaní určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajúcich sa registrácie a zdieľania údajov po uplynutí konečného termínu na registráciu zavedených látok
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1693 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1693 z 9. októbra 2019, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz oceľových kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1694 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1694 zo 4. októbra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Maďarskom
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1695 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1695 zo 4. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia a piati náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Holandským kráľovstvom
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1696 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1696 zo 4. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú člen a piati náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1697 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1697 zo 7. októbra 2019 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1698 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1698 z 9. októbra 2019 o stanovovaní noriem pre výrobky, vypracované na podporu smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 42/19/COL – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Delegované rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 42/19/COL zo 17. júna 2019, ktorým sa z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ vyníma prevádzkovanie služieb verejnej autobusovej dopravy v Nórsku
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/940/ES – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/940/ES z 30. novembra 2009 o podpísaní Protokolu k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúceho sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, prijatého 23. februára 2007 v Luxemburgu, zo strany Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskej únie L 331 zo 16. decembra 2009)
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k Luxemburskému protokolu – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k Luxemburskému protokolu k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, podpísaného v Ríme 10. decembra 2009 (Úradný vestník Európskej únie L 331 zo 16. decembra 2009)
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1688 – L 259

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1688 z 8. októbra 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz zmesí močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku, na Trinidade a Tobagu a v Spojených štátoch amerických (Úradný vestník Európskej únie L 258 z 9. októbra 2019)
Zverejnené 10. október 2019 – Štvrtok