Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 6. september 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1386 – L 232

Úradný vestník Európskej únie
Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1386 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2019/18)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 – L 231

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 – L 231

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 – L 231

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 – L 231

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2019/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2019/1388 – L 230

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2019/1388 zo 4. septembra 2019, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1389 – L 230

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1389 zo 4. septembra 2019, ktorým sa povoľujú výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podmienok týkajúcich sa ekologizačnej platby za rok nároku 2019 v Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Litve, Poľsku a Portugalsku [oznámené pod číslom C(2019) 6438]
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1383 – L 230

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1383 z 8. júla 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o systémy manažmentu bezpečnosti v organizáciách pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a úľavy pre lietadlá všeobecného letectva týkajúce sa údržby a riadenia zachovania letovej spôsobilosti (Ú. v. EÚ L 228, 4.9.2019)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1384 – L 230

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1384 z 24. júla 2019 ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 965/2012 a (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o používanie lietadiel uvedených v osvedčeniach leteckého prevádzkovateľa na neobchodnú prevádzku a špeciálnu prevádzku, stanovenie prevádzkových požiadaviek na vykonávanie kontrolných letov na účely údržby, stanovenie pravidiel týkajúcich sa neobchodnej prevádzky so zníženým počtom palubných sprievodcov na palube ... (Ú. v. EÚ L 228, 4.9.2019)
Zverejnené 6. september 2019 – Piatok