Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív September 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 286/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1601 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1601 z 26. septembra 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2018/2025 a (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 287/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1602 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1602 z 23. apríla 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 288/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1603 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1603 z 18. júla 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 289/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1604 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1604 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 290/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2019 č. 2019/12428:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1605 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1605 z 27. septembra 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom Bacillus subtilis kmeň IAB/BS03 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1606 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1606 z 27. septembra 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky metiokarb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1607 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1607 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, pokiaľ ide o uplatniteľné dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1608 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1608 zo 16. septembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1609 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1609 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Helénskou republikou
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1610 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1610 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia Výboru regiónov navrhnutí Maltou
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1611 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1611 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1612 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1612 z 24. septembra 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Dánskym kráľovstvom
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/1613 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/1613 z 25. septembra 2019 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1614 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1614 z 26. septembra 2019, ktorým sa členským štátom udeľuje oprávnenie poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o zemiaky pochádzajúce z regiónov Akkar a Bekaa v Libanone s výnimkou zemiakov určených na výsadbu [oznámené pod číslom C(2019) 6819]
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1615 – L 250

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1615 z 26. septembra 2019, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu nového tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) a jeho rozšíreniu v Únii [oznámené pod číslom C(2019) 6826]
Zverejnené 30. september 2019 – Pondelok