Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív August 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 1/2019 Spoločného výboru EÚ a Švajčiarska pre leteckú dopravu – L 226

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie č. 1/2019 Spoločného výboru Európskej únie a Švajčiarska pre leteckú dopravu zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 22. augusta 2019, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave [2019/1380]
Zverejnené 30. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1379 – L 225

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1379 z 28. augusta 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po jeho rozšírení na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pakistanu a Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036
Zverejnené 29. august 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. august 2019 – Streda


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1376 – L 224

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23)
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1377 – L 224

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1377 z 31. júla 2019 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/26)
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1378 – L 224

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1378 z 9. augusta 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2019/27)
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k Rokovaciemu poriadku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – L 224

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k Rokovaciemu poriadku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Marec 2019 (Ú. v. EÚ L 110, 25.4.2019)
Zverejnené 28. august 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 266/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Zverejnené 27. august 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 267/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 27. august 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 268/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
Zverejnené 27. august 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1374 – L 223

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1374 z 26. augusta 2019, ktorým sa v nadväznosti na rozsudok z 3. júla 2019 vo veci C-644/17, Eurobolt, opätovne začína prešetrovanie, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie
Zverejnené 27. august 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1375 – L 223

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1375 z 26. augusta 2019, ktorým sa tristopiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia nemierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida
Zverejnené 27. august 2019 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1355 – L 222

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1355 z 15. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
Zverejnené 26. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie riadiacej rady Európskeho orgánu – L 221

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie riadiacej rady Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov z 23. mája 2019 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti orgánu EIOPA
Zverejnené 26. august 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
Zverejnené 23. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1372 – L 220

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1372 zo 19. augusta 2019, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ [oznámené pod číslom C(2019) 6026]
Zverejnené 23. august 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní
Zverejnené 23. august 2019 – Piatok