Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 11. júl 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 204/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 205/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1176 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1176 z 10. júla 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, mandipropamidu a profoxydimu v alebo na určitých výrobkoch
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1177 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1177 z 10. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o dovoz želatíny, chuťových prísad a kafilerických tukov
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1178 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1178 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre spoluprácu zriadenom Dohodou o spolupráci a colnej únii medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na druhej strane, pokiaľ ide o uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa ekologickej výroby a označovania ekologických produktov a opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1179 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1179 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 04 77 03 – Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany)
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1180 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1180 z 8. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 – Realizácia a rozvoj jednotného trhu s finančnými službami)
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1181 z 8. júla 2019 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1182 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1182 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Právo EÚ, práva menšín a demokratizácia španielskych inštitúcií“ [oznámené pod číslom C(2019) 4972]
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1183 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1183 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“ [oznámené pod číslom C(2019) 4973]
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1184 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1184 z 3. júla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!“ [oznámené pod číslom C(2019) 4975]
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1185 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1185 z 10. júla 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 5340]
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Výboru pre DHP č. 1/2019 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Výboru pre DHP č. 1/2019 zriadeného Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej z 11. apríla 2019 týkajúce sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [2019/1186]
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 153/2013 – L 185

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013)
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 – L 186

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV
Zverejnené 11. júl 2019 – Štvrtok