Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 7. jún 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 – L 151

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 – L 151

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti)
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 – L 151

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 – L 151

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 – L 151

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 – L 150

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/877 – L 150

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/877 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 – L 150

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 – L 150

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/935 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy analýzy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností vinárskych výrobkov a oznámenia o rozhodnutiach členských štátov týkajúcich sa zvýšenia prirodzeného obsahu alkoholu
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/936 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/936 zo 6. júna 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, pokiaľ ide o finančné nástroje zriadené v rámci programov rozvoja vidieka
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/937 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/937 z 27. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci Dohovoru o zachovaní lososov v severnom Atlantickom oceáne, pokiaľ ide o žiadosť o pristúpenie k tomuto dohovoru, ktorú predložilo Spojené kráľovstvo
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/938 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/938 zo 6. júna 2019, na podporu procesu budovania dôvery, ktorý má viesť k vytvoreniu zóny bez jadrových zbraní a všetkých ostatných zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/939 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/939 zo 6. júna 2019 o určení vydávajúcich subjektov určených na prevádzkovanie systému prideľovania unikátnych identifikátorov pomôcok v oblasti zdravotníckych pomôcok
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu č. 2/2017 – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu č. 2/2017 zo 16. mája 2017, ktorým sa menia ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu zavedením možnosti vrátenia cla a úplnej kumulácie v obchode, na ktorý sa vzťahuje Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA), na ktorej sa zúčastňuje Moldavská republika a účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii [2019/940]
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich – L 149

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) (Ú. v. ES L 321, 26.11.2002) (mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 07 Zväzok 007 S. 138)
Zverejnené 7. jún 2019 – Piatok