Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 12. apríl 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 91/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 91/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 91/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/593 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/593 z 8. apríla 2019 o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie
Dohoda o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/594 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/594 z 8. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (CHZO)
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/595 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/595 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/596 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/596 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/597 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/597 z 9. apríla 2019 o zriadení skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti európskej finančnej štruktúry pre rozvoj
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/598 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/598 z 9. apríla 2019 o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/599 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/599 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2019) 2830]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/600 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/600 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2019) 2831]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/601 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/601 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2832]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/602 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/602 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz embryí hovädzieho dobytka do Európskej únie [oznámené pod číslom C(2019) 2833]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/603 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/603 z 11. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2834]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/604 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/604 z 11. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2838]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/605 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/605 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2840]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/606 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/606 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2841]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/607 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/607 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme Traces [oznámené pod číslom C(2019) 2900]
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1922 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1922 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 319, 14.12.2018)
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/461 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/461 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu (Ú. v. EÚ L 80, 22.3.2019)
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/592 – L 103

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/592 z 10. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Zverejnené 12. apríl 2019 – Piatok