Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 29. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 83/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 83/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 83/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND)
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019 o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/519 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/519 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 – L 91

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018)
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/439 – L 90

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/439 z 15. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2070, pokiaľ ide o referenčné portfóliá, vzory na vykazovanie a pokyny na vykazovanie, ktoré sa majú uplatňovať v Únii pri vykazovaní uvedenom v článku 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Komisie (EÚ) 2019/514 – L 89

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Komisie (EÚ) 2019/514 zo 14. marca 2019, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/528 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/528 zo 6. novembra 2018 o uzavretí v mene Únie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/529 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2019/529 z 28. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/530 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/530 z 27. marca 2019, ktorým sa určujú referenčné laboratóriá Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/531 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/531 z 27. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec, ako aj pre vaječný albumín
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/532 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/532 z 28. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2378, pokiaľ ide o štandardné formuláre vrátane jazykového režimu na povinnú automatickú výmenu informácií v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/533 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/533 z 28. marca 2019 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/534 – L 88

Úradný vestník Európskej únie
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 Kybernetická bezpečnosť sietí 5G
Zverejnené 29. marec 2019 – Piatok