Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 25. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 82/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/472 – L 83

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/472 z 19. marca 2019, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách a na rybolov využívajúci tieto populácie, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2016/1139 a (EÚ) 2018/973 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473 – L 83

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473 z 19. marca 2019 o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/474 – L 83

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady (EÚ) 2019/475 – L 83

Úradný vestník Európskej únie
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody v súvislosti s konaním DS492 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/477 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/477 z 12. marca 2019 o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/479 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/479 z 22. marca 2019, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2018 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1969
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/480 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/480 z 22. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov Európskej agentúre pre lieky vzhľadom na mieru inflácie s účinnosťou od 1. apríla 2019
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/481 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/481 z 22. marca 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flutianil a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/482 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/482 z 22. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368, ktorým sa stanovuje zoznam kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/483 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/483 z 19. marca 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [nariadenie o kapitálových požiadavkách (EÚ) č. 575/2013 (CRR) a smernica o kapitálových požiadavkách 2013/36/EÚ (CRD IV)]
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/484 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/484 z 21. marca 2019 ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných v prípade diviačej zveri v určitých oblastiach Bulharska [oznámené pod číslom C(2019) 2133]
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/1927 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/1927 z 5. decembra 2018, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých práv (Ú. v. EÚ L 313, 10.12.2018)
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 – L 82

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016)
Zverejnené 25. marec 2019 – Pondelok