Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 15. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/407 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/407 zo 4. marca 2019 o uzavretí Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu v mene Európskej únie
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/408 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/408 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/409 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/409 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/410 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/410 z 29. novembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy v oblasti platobných služieb, pokiaľ ide o podrobnosti a štruktúru údajov, ktoré majú oznamovať príslušné orgány Európskemu orgánu pre bankovníctvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/411 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/411 z 29. novembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/412 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/412 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/413 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/413 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o tretie krajiny uznané za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/415 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/415 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/416 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/416 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania [oznámené pod číslom C(2018) 7334]
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/418 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/418 z 13. marca 2019, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 [oznámené pod číslom C(2019) 1851]
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/401 – L 73

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/401 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2019)
Zverejnené 15. marec 2019 – Piatok