Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 14. marec 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/400 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/400 z 22. januára 2019 o podpise Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/401 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/401 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/402 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/403 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/403 z 13. marca 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Deosan Activate BPF based on Iodine“
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/404 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/404 z 12. marca 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 1833]
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Predpis Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) č. 120 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 120 — Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní spaľovacích motorov montovaných do poľnohospodárskych a lesných traktorov a necestných pojazdných strojov z hľadiska merania čistého výkonu, čistého krútiaceho momentu a mernej spotreby paliva [2019/405]
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 090/18/COL – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Delegované rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 090/18/COL z 11. októbra 2018, ktorým sa mení zoznam uvedený v kapitole I časti 1.2 bode 39 prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa ruší rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 111/15/COL [2019/406]
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k smernici Komisie (EÚ) 2015/1480 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k smernici Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015, ktorou sa menia viaceré prílohy k smerniciam Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa referenčných metód, potvrdzovania údajov a umiestňovania vzorkovacích miest na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia (Ú. v. EÚ L 226, 29.8.2015)
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/2025 – L 72

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018)
Zverejnené 14. marec 2019 – Štvrtok