Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 21. február 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/295 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/295 z 20. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1011/2014, pokiaľ ide o zmeny vzoru žiadosti o platbu vrátane dodatočných informácií týkajúcich sa finančných nástrojov a vzoru účtov
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/296 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/296 z 20. februára 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2286, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/297 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/297 z 20. februára 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz semišových usní s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/298 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/298 z 20. februára 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Bieloruska, Bosny a Hercegoviny a Japonska v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/299 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/299 z 12. februára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 – L 50

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív
Zverejnené 21. február 2019 – Štvrtok