Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív Február 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2016 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 61b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/319 – L 61

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/319 zo 6. februára 2019, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a príloha XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o certifikáciu zdravia zvierat pri dovoze do Únie v súvislosti s prenosnými spongiformnými encefalopatiami
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/334 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/334 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/335 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/335 z 27. februára 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o registráciu liehoviny „Tequila“ ako zemepisného označenia
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/336 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/336 z 27. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1141/2010 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 686/2012, pokiaľ ide o spravodajský členský štát pre hodnotenie 1-metylcyklopropénu, famoxadónu, mankozebu, metiokarbu, metoxyfenozidu, pirimikarbu, pirimifos-metylu a tiaklopridu
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/337 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/337 z 27. februára 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka mefentriflukonazol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/338 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/338 z 20. februára 2019 o predĺžení sprísneného dohľadu pre Grécko [oznámené pod číslom C(2019) 1481]
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie predsedu Európskej komisie (EÚ) 2019/339 – L 61

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie predsedu Európskej komisie (EÚ) 2019/339 z 21. februára 2019 o funkcii a pôsobnosti úradníka pre vypočutie v určitých obchodných konaniach
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 246/2018 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 246/2018 z 5. decembra 2018, ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP [2019/340]
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 18/2019 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/341]
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 21/2019 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 21/2019 z 8. februára 2019, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/342]
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1497 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1497 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových doplnkoch (Ú. v. EÚ L 253, 9.10.2018)
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 – L 60

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018)
Zverejnené 28. február 2019 – Štvrtok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/330 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/330 z 11. decembra 2018, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Zverejnené 27. február 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii
Zverejnené 27. február 2019 – Streda
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/332 – L 59

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/332 z 20. februára 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Istra“ [Istra (CHOP)]
Zverejnené 27. február 2019 – Streda