Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 11. január 2019)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 9/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 9/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 9/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 10/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 10/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 10/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi EÚ a Japonskom – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 11/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 11/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 11/2019 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 12/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 15/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2019 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/35 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/35 z 8. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/36 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/36 z 10. januára 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o látku N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluórbenzamid
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/37 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/37 z 10. januára 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/38 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/38 z 10. januára 2019, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí iprodiónu v alebo na určitých výrobkoch
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/39 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/39 z 10. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/40 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/40 z 10. januára 2019 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/41 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/41 z 3. decembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ – Jordánsko č. 1/2018 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ – Jordánsko č. 1/2018 zo 4. decembra 2018, ktorým sa menia ustanovenia protokolu č. 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby určité kategórie výrobkov, ktoré sú vyrobené ma území Jordánskeho hášimovského kráľovstva a ktoré súvisia s tvorbou pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska, mohli získať štatút pôvodu [2019/42]
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/44 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/44 z 29. novembra 2018 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30 (ECB/2018/28)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/45 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/46 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/46 z 29. novembra 2018 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 (ECB/2018/30)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/47 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/47 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2018/31)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/48 – L 9

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31 (ECB/2018/32)
Zverejnené 11. január 2019 – Piatok