Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 14. december 2018)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 351/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 351/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 351/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 351/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 351/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1922 – L 319

Úradný vestník Európskej únie
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1922 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 352/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 352/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 352/2018 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 352/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 352/2018 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 79 – L 318

Úradný vestník Európskej únie
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 79 – Jednotné ustanovenia na účely typového schválenia vozidiel z hľadiska mechanizmu riadenia [2018/1947]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Podvýboru pre zemepisné označenia č. 1/2018 – L 318

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Podvýboru pre zemepisné označenia č. 1/2018 z 24. augusta 2018, ktorým sa menia prílohy XXX-C a XXX-D k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [2018/1948]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zákon č. 353/2018 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Dôvodová správa k zákonu č. 353/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Dôvodová správa k zákonu č. 353/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Dôvodové správy a komentáre

Komentár k zákonu č. 353/2018 Z. z.

Dôvodové správy a komentáre
Komentár k zákonu č. 353/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1977 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1977 z 11. decembra 2018, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2019 – 2020 a stanovuje sa ich správa
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1978 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1978 z 10. decembra 2018, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ (CHZO)]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1979 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1979 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti v celej Únii a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2311
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1980 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1980 z 13. decembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2325, pokiaľ ide o podmienky povolenia prípravkov s obsahom kvapalných lecitínov, hydrolyzovaných lecitínov a odtučnených lecitínov ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1981 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1981 z 13. decembra 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinných látok zlúčeniny medi ako látok, ktoré sa majú nahradiť, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1982 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1982 z 13. decembra 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre dvadsiatu deviatu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1983 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1983 z 26. októbra 2018, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie určitých regiónov Talianska za oblasti úradne bez výskytu tuberkulózy a brucelózy v prípade stád hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom C(2018) 6981]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1984 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1984 z 13. decembra 2018 o uznaní schémy „KZR INiG System“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1985 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1985 z 13. decembra 2018, ktorým sa neschvaľuje Willaertia magna c2c maky ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 11
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1986 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1986 z 13. decembra 2018, ktorým sa zriaďujú špecifické kontrolné a inšpekčné programy pre rybolov určitých druhov a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2012/807/EÚ, 2013/328/EÚ, 2013/305/EÚ a 2014/156/EÚ
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ - CTC č. 1/2018 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ - CTC č. 1/2018 zo 4. decembra 2018, pokiaľ ide o vyzvanie Spojeného kráľovstva na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime [2018/1987]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – CTC č. 2/2018 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – CTC č. 2/2018 zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime [2018/1988]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ - CTC č. 1/2018 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ - CTC č. 1/2018 zo 4. decembra 2018, pokiaľ ide o vyzvanie Spojeného kráľovstva na pristúpenie k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru [2018/1989]
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/776 – L 317

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/776 zo 4. mája 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 116, 5.5.2017)
Zverejnené 14. december 2018 – Piatok