Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Legislatívna knižnica (archív 23. október 2018)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky Úradný vestník Európskej únie Sledovanie legislatívneho procesu Pripravované predpisy Dôvodové správy a komentáre
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1584 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1584 z 22. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1585 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1585 z 22. októbra 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre rybolov vakovými sieťami v pobrežných vodách Chorvátska
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1586 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1586 z 22. októbra 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia, minimálnu hĺbku mora a zákaz loviť nad chránenými biotopmi v prípade rybolovu pobrežnými záťahovými sieťami v pobrežných vodách Chorvátska
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1587 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1587 z 22. októbra 2018, ktorým sa zrušuje určenie Istituto Superiore di Sanit`a (Rím, Taliansko) za referenčné laboratórium Európskej únie pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES v skupine B (3) c)
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/1588 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/1588 z 15. októbra 2018, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Švédskym kráľovstvom
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1589 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1589 z 15. októbra 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Estónskou republikou
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1590 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1590 z 19. októbra 2018, ktorým sa menia rozhodnutia 2012/481/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ a 2014/893/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie [oznámené pod číslom C(2018) 6805]
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok
LEGISLATÍVNA KNIŽNICA
Úradný vestník Európskej únie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/574 – L 264

Úradný vestník Európskej únie
Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (Ú. v. EÚ L 96, 16.4.2018)
Zverejnené 23. október 2018 – Utorok